لیست برای دستگاه ها (3)

استفاده از دستگاه PCR

استفاده از خدمات دستگاه PCR . برند بیوراد آمریکا. هزینه هربار استفاده از دستگاه صدهزار تومان.(تحت نظر کارشناس آزمایشگاه) شماره تماس جهت هماهنگی:۰۸۱۳۸۳۸۱۹۳۸

  • همدان
  • 2 ماه قبل
pcr
1,000,000 تومان

استفاده از دستگاه HPLC

استفاده از خدمات دستگاه HPLC تحت نظر کارشناس دستگاه. هزینه هربار استفاده از دستگاه:دویست هزار تومان شماره تماس جهت هماهنگی: ۰۹۱۹۳۹۳۶۹۳۲

  • اسدآباد
  • 2 ماه قبل
hplc
200,000 تومان

استفاده از میکروسکوپ فلورسانس

استفاده از خدمات دستگاه میکروسکوپ فلورسانس. هزینه هربار استفاده با نظارت کارشناس آزمایشگاه: ۵۰۰۰۰ تومان شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر:۰۸۱۳۸۳۸۱۹۳۸

  • همدان
  • 2 ماه قبل
f.m
50,000 تومان